Postikulu Ameerika Ühendriigidsse alates €15

Kasutustingimused

1. Üldist

1.1 Käesolevad üldtingimused ("Üldtingimused") kohalduvad kõikidele veebilehel lining.eu asuva e-poe ("Veebipood") kaudu sooritatud ostudele, sõltumata ostja isikust, ostetavast kaubast, selle kogusest või hinnast või mistahes muust asjaolust. Üldtingimused on kõigi Veebipoe kaudu esitatud ostutellimuste ja nendele antud nõustumiste alusel sõlmitud müügilepingute ("Leping") lahutamatuks osaks.

1.2 Veebipoe haldajaks ja kõikide Veebipoe kaudu müüdavate kaupade ("Kaup”) müüjaks on Online Sport OÜ, asutatud Eesti Vabariigi seaduste alusel, registrikood 11976951, aadress Voore 20, 75416 Kiili, Eesti Vabariik ("Müüja").

1.3 Müüja kontaktandmed on järgmised: telefon +372 501 2998, e-posti aadress support@lining.eu, postiaadress Voore 20, 75416 Kiili, Eesti Vabariik.

1.4 Veebipoe kaudu võivad Kaupa osta kõik vähemalt 18-aastased teovõimelised füüsilised isikud ning alla 18-aastased füüsilised isikud, tingimusel, et nad kinnitavad enda seadusliku esindaja eelnevat nõusolekut Lepingu sõlmimiseks või et ta täidab Lepingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabalt kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik ("Ostja").

1.5 Ostja ja Müüja on Üldtingimustes üheskoos nimetatud kui "Pooled" ja eraldi kui "Pool".

1.6 Kui Pooled lepivad kokku Üldtingimusi täiendavates või asendavates tingimustes ning sellised täiendavad või asendavad tingimused on Üldtingimustega vastuolus, kohaldatakse esmajoones Poolte kokku lepitud täiendavaid või asendavaid tingimusi ja seejärel Üldtingimusi. Osas, milles Poolte kokku lepitud täiendavad või asendavad tingimused (nende olemasolul) ja/või Üldtingimused on vastuolus kohalduvate õigusaktidega, kohaldatakse õigusakte.

1.7 Müüjal on õigus igal ajal ühepoolselt ja ette teatamata Üldtingimusi muuta. Muudatused Üldtingimustes jõustuvad alates hetkest, mil Üldtingimuste uus redaktsioon on tehtud Veebipoes üldsusele kättesaadavaks. Üldtingimuste muudatuse jõustumise hetkel täitmisel olevatele Lepingutele kohaldub Üldtingimuste redaktsioon, mis oli jõus Lepingu sõlmimise ajahetkel.

2. Kauba hind ja eripakkumised

2.1 Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna riikides asuvatele (potentsiaalsetele) Ostjatele kuvatakse Veebipoes toodud hinnad koos asjaomase Kauba suhtes kohalduva käibemaksuga. Väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike või Euroopa Majanduspiirkonna riike asuvatele (potentsiaalsetele) Ostjatele ei kuvata Veebipoes toodud hindasid koos käibemaksuga.

2.2 Müüjal on õigus igal ajal ühepoolselt ja ette teatamata Kauba hindasid muuta. Kui mõne Kauba hind muutub ajal, mil asjaomane Kaup on Ostja virtuaalses ostukorvis, kohaldub Kaubale hind, mis kehtib Tellimuse lõpliku vormistamise ajal.

2.3 Kui mõne Kauba hind on Veebipoodi sisestatud äratuntavalt ekslikult (nt on hinna 100 eurot asemel märgitud hinnaks 10 eurot, samas kui vastava Kauba tavapärane turuhind on 100 eurot) ja Ostja ostab eksliku hinnaga Kauba, on Müüjal õigus vastavast Lepingust taganeda ning jätta Leping täitmata. Ostjal ei ole õigust nõuda Müüjalt kahju või hinnavahe hüvitamist või mistahes muud tasu seoses asjaoluga, et ta ostis äratuntavalt eksliku hinnaga Kauba.

2.4 Müüjal on õigus teha Kauba suhtes allahindlusi või muid eripakkumisi ("Eripakkumine"). Eripakkumise täpsemate tingimuste sätestamise ainuõigus on Müüjal. Müüjal on õigus igal ajal ühepoolselt ja ette teatamata Eripakkumise tingimusi muuta või Eripakkumine lõpetada. Müüja sellist õigust ei mõjuta Müüja poolt varasemalt avaldatud Eripakkumise tingimused. Kui mõne Eripakkumise tingimused muutuvad või lõpevad ajal, mil asjaomane Kaup on Ostja virtuaalses ostukorvis, kohalduvad Kaubale hind ja muud tingimused, mis kehtivad Tellimuse lõpliku vormistamise ajal.

2.5 Ostjal ei ole õigust nõuda Müüjalt kahju või hinnavahe hüvitamist või mistahes muud tasu seoses asjaoluga, et ta tugines Lepingut sõlmides Kaupa puudutavale infole (sh hind või Eripakkumise tingimused), mis Tellimuse lõpliku vormistamise ajal enam ei kehtinud.

3. Tellimuse esitamine

3.1 Ostja võib esitada tellimuse Kauba ostmiseks ("Tellimus") nii Veebipoodi kasutajakontoga sisse logitult kui ka ilma kasutajakontot loomata ja/või kasutajakontoga sisse logimata.

3.2 Veebipoe kasutajakonto loomiseks tuleb klõpsata Veebilehe ülaservas kuvatud lingil "Logi sisse / Registreeru" ja täita registreerumisvormil kuvatud väljad, klõpsata seejärel "Edasta" ning järgida Veebilehel või e-posti kaudu esitatavaid edasisi instruktsioone (nende olemasolul). Müüja töötleb talle esitatud isiku- ja kontaktandmeid (eeskätt ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress) vastavuses kõikide kohalduvate õigusaktidega.

3.3 Kauba ostmiseks lisab Ostja soovitud Kauba virtuaalsesse ostukorvi. Selleks tuleb Ostjal asjaomase Kauba lehel valida Kauba soovitav kogus ning klõpsata lingil "Lisa ostukorvi". Kui see on asjakohane, tuleb enne lingil "Lisa ostukorvi" klõpsamist valida ka Kauba suurus, värv või mõni muu omadus.

3.4 Tellimuse vormistamiseks klõpsab Ostja Veebipoe ülaosas kuvatud ikoonil "Ostukorv", mille juures on näidatud Ostja virtuaalses ostukorvis oleva Kauba kogus ja koondmaksumus. Ikoonile "Ostukorv" klõpsamisel kuvatakse Ostjale tema virtuaalse ostukorvi ülevaatlik sisu ja täpsemad andmed Tellimuse kohta. Ostja kohustub kontrollima Ostukorvi sisu ja veenduma, et ta soovib kuvatud Kaupa näidatud hinnaga ja tingimustel osta. Kontrolli teostamise järgselt kinnitab Ostja oma ostu, klõpsates lingil "Vormista ost".

3.5 Pärast lingil "Vormista ost" klõpsamist kuvatakse Ostjale vormistatud Tellimus. Ostja võib Tellimust lõplikult vormistades logida sisse oma Veebipoe kasutajakontoga või kui Ostja ei soovi seda teha või Ostja ei ole loonud Veebipoe kasutajakontot, jätkata Tellimuse lõplikku vormistamist Veebipoe kasutajakontoga sisse logimata. Sõltumata Veebipoe kasutajakontoga sisselogimisest tuleb Ostjal täita kõik Tellimuse vormil näidatud täitmiseks kohustuslikud väljad asjakohase ja tõese informatsiooniga. Muuhulgas tuleb Ostjal valida, millist makseviisi ta tellitava Kauba eest maksmiseks kasutab ning esitada tema maksevahendit puudutav nõutud informatsioon. Kui Ostja valib maksevahendiks "Arve", edastab Müüja pärast Tellimuse lõplikku vormistamist Ostja e-posti aadressile elektroonilise arve. Kui see on asjakohane, tuleb Ostjal valida ka erinevate Kauba kohaletoimetamise viiside vahel. Tellimuse lõplikuks vormistamiseks tuleb Ostjal klõpsata lingil "Kinnita tellimus". Tellimuse lõpliku vormistamise eelduseks on Ostja nõustumine kõigi Üldtingimustes sisalduvate sätetega ja Üldtingimuste kohaldumisega Lepingule, samuti Ostja kinnitus selle kohta, et ta on vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik või alla 18-aastane füüsiline isik, kellel on seadusliku esindaja eelnev nõusolek Lepingu sõlmimiseks või et ta täidab Lepingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabalt kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3.6 Tellimuse lõplikuks vormistamiseks tuleb Ostjal kauba eest tasuda, järgides Müüja või kolmandast isikust teenusepakkuja (krediidiasutus, PayPal) juhiseid või tasuda Müüja poolt Ostjale edastatud elektrooniline arve.

3.7 Leping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil tellitud Kauba eest tasumisele kuuluv summa on täies ulatuses laekunud Müüja arveldusarvele.

4. Kauba kohaletoimetamine

4.1 Kaup toimetatakse Ostjani Veebipoe tellimissüsteemis Tellimuse lõpliku vormistamise käigus Ostja poolt valitud viisil ("Postiteenus"). Müüjal ei ole kohustust toimetada Kaupa Ostjani viisil, mida Veebipoe tellimissüsteemis Ostjale ei kuvatud.

4.2 Postiteenuse kasutamisega kaasnevad kulud kannab Ostja. Postiteenuse kasutamise kulud arvutatakse tellitava Kauba koondhinnale juurde. Tellitava Kauba koondhind ei sisalda võimalikke tolli- ja muid kulusid (aktsiisid, maksud jm), mis võivad kaasneda Kauba saatmisega väljapoole Euroopa Liitu või Kauba vastuvõtmisega väljaspool Euroopa Liitu. Võimalike tolli- ja muude kulude kindlaks tegemiseks peab Ostja eelnevalt välja selgitama (vajadusel asjaomase tolliasutuse abiga), kas ja millises ulatuses kulud Kauba saatmise ja/või vastuvõtmisega kaasnevad. Kõik sellised kulud kannab Ostja ning Müüja ei vastuta mis tahes tolli- ja muude Kauba saatmisega ja/või vastuvõtmisega seotud kulude kandmise eest.

4.3 Suuremõõtmelise Kauba puhul, mida ei ole võimalik Ostjani toimetada harilikku väikepakkide postiteenust kasutades, sõltuvad Postiteenuse kulud konkreetsetest tehioludest, sh Kauba suurusest, sihtkohast, pakendamise eripärast jms. Sellise Kaubaga seonduvate Postiteenuse kulude väljaselgitamiseks peab Ostja pöörduma Müüja poole, misjärel Müüja teatab Ostjale Postiteenuse kulude suuruse.

4.4 Postiteenuse hind sõltub igakordselt tellitava Kauba kogusest ja koosseisust ning Kauba sihtkohariigist. Ostja on vabastatud Postiteenuse kasutamise kulude kandmisest, kui tema tellitava Kauba koondmaksumus ületab 99.- eurot, välja arvatud Üldtingimuste punktis 4.3 sätestatud juhtul.

4.5 Müüja edastab tellitud Kauba Postiteenuse osutajale kiireima võimaliku aja jooksul arvates Tellimuse kogumaksumuse laekumisest Müüja arveldusarvele. Kauba kohaletoimetamise täpne aeg sõltub Ostja poolt valitud Postiteenuse osutajast ning Müüja ei kanna sellega seoses mingit vastutust.

4.6 Müüja ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viibimise või Kauba kaotsimineku eest, kui Ostja on esitanud Müüjale Tellimust esitades ebaõiged andmed enda postiaadressi kohta.

5. Kauba tagastamine

5.1 Ostjal on õigus sõltumata põhjusest Lepingust täielikult või osaliselt taganeda ja Kaup või osa sellest Müüjale tagastada 14 päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest. Pärast nimetatud tähtaja möödumist eelnevalt kirjeldatud taganemisõigus lõpeb.

5.2 Lepingust taganemiseks esitab Ostja Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles märgib muuhulgas enda nime, Tellimuse numbri ja tagastatava Kauba.

5.3 Lepingust taganemisel kohustub Ostja tagastama Kauba, mille osas ta Lepingust taganeb, Müüjale 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates. Müüja tagastab Ostjale Kauba eest tasutud summa Ostja arveldusarvele, millelt vastav summa Tellimuse alusel tasuti, 14 päeva jooksul pärast Ostja poolt tagastatud Kauba kättesaamist. Ostjale tagastatavalt rahalt intressi ei arvutata ega tasuta.

5.4 Lepingust taganemisega seotud kulud, sh Kauba Müüjale tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.

5.5 Tagastatav Kaup peab olema kasutamata, rikkumata ja originaalpakendis. Kui tagastatav Kaup eelnimetatud tingimustele ei vasta, ei ole Ostjal õigust Lepingust taganeda ning Müüjal ei ole kohustust Ostjale asjaomase Kauba eest tasutud summat tagastada. Kui Ostjal ei ole õigust Lepingust taganeda, kuid ta on siiski Kauba Müüjale tagastanud, toimetab Müüja Kauba uuesti Ostjani, kasutades selleks omal äranägemisel valitud kättetoimetamise viisi, kusjuures kättetoimetamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

5.6 Ostjal ei ole õigust taganeda sellise Kauba ostmiseks sõlmitud Lepingust, mis toodeti spetsiaalselt Ostjale või mida ei saa selle olemusest tulenevalt pärast esmast pakendist eemaldamist või kasutust enam teiste isikute poolt mõistlikel põhjustel kasutada või Müüja poolt teistkordselt müüa.

6. Kauba mittevastavus, müüja vastutus

6.1 Müüja vastutab Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest üksnes siis, kui Müüja on rikkumises süüdi. Müüja ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste mittesüülise rikkumise eest ega juhul, kui rikkumine on vabandatav.

6.2 Müüja vastutab Kauba Lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas Kauba Ostjale üleandmisel. Müüja ei vastuta Kauba Lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb pärast kahe aasta möödumist Kauba üleandmisest Ostjale.

6.3 Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest, mis on tekkinud Kauba ebaõigest või hooletust kasutamisest või ebaõigest või puudulikust hoidmisest või hooldamisest pärast Kauba üleandmist Postiteenuse osutajale kooskõlas Üldtingimuste punktiga 6.5.

6.4 Ostja kohustub Müüjat Kauba Lepingutingimustele mittevastavusest teavitama hiljemalt kahe kuu jooksul arvates hetkest, mil Ostja sai mittevastavusest teada.  Nimetatud tähtaja ületamise korral kaotab Ostja õiguse esitada Kauba Lepingutingimustele mittevastavusele tuginedes Müüjale nõudeid.

6.5 Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba Postiteenuse osutajale üleandmisest.

6.6 Veebipoes Kauba juures ja selle kohta avaldatud fotod on illustratiivsed ega pruugi kujutada vastavat Kaupa täpses vastavuses tegelikkusele. Müüja ei vastuta Kaupade vastavuse eest Veebipoes avaldatud fotodele ega kahju eest, mis võib Ostjale tekkida põhjusel, et Ostja tugines Tellimust esitades Veebipoes avaldatud foto(de)le.

6.7 Müüja ei vastuta kolmandate isikute hallatavatel veebilehtedel või nende poolt väljaantavates elektroonilise- või trükimeedia väljaannetes avaldatud Veebipoodi puudutava info, sh Kaupade hindade või sooduskampaania tingimuste õigsuse eest.

7. Intellektuaalne omand

7.1 Veebipoe sisu, eeskätt Veebipoes kuvatavad tekstid, visuaalid, fotod ja logod on kaitstud autoriõigusega. Veebipoe sisuga seotud autori varalised õigused kuuluvad Müüjale. Veebipoe sisuga seotud autori isiklike õiguste osas on Müüja suurimas seadusega lubatud ulatuses litsentsiaat. Veebipoes võidakse kuvada registreeritud või üldtuntud kaubamärke, millest tulenevad ainuõigused kuuluvad Müüjale või teistele kolmandatele isikutele, kes on andnud Müüjale vastava loa.

7.2 Veebipoe kasutajakonto loomine, Lepingu sõlmimine, Kaupade ostmine ja kasutamine, Veebipoe külastamine või mistahes muu tegu või tegevusetus ei anna Ostjale või muule isikule õigust kasutada Müüjale kuuluvaid intellektuaalomandiõigusi ega tingi Müüjale kuuluvate intellektuaalomandiõiguste üleminekut Ostjale või muule isikule. 

8. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

8.1 Lepingule, sh Üldtingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõikide rahvusvaheliste konventsioonide ning mudelseaduste või -lepingute, sh Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1980. aasta kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute konventsiooni kohaldamine on selgesõnalisest välistatud.

8.2 Kõik Lepingust, sh Üldtingimustest tekkivad vaidlused lahendatakse Poolte vastastikusel kokkuleppel läbirääkimiste teel. Kui Pooled läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõua, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus, Eesti Vabariigis ("Kohtualluvuse kokkulepe"). Kohtualluvuse kokkulepe kehtib tarbijast Ostja puhul üksnes juhul, kui tarbijast Ostja asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui tarbijast Ostja elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

8.3 Lisaks Üldtingimuste punktis 8.2 sätestatule on tarbijast Ostjal õigus kasutada Lepingust, sh Üldtingimustest tõusetuvate vaidluste lahendamiseks Euroopa Liidu veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, mis on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/odr. Samuti on tarbijast Ostjal õigus pöörduda Lepingust, sh Üldtingimustest tõusetuvate vaidluste lahendamiseks Eesti Vabariigi Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni kontaktandmed on järgmised: aadress Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-posti aadress avaldus@komisjon.ee, telefon +372 6201 920, koduleht http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglid on sätestatud Eesti Vabariigi tarbijakaitseseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/111032016008?leiaKehtiv, ingliskeelne versioon https://www.riigiteataja.ee/en/eli/515032016002/consolide).

9. Muud sätted

9.1 Tellimuse esitamisega kinnitab Ostja, et tema hinnangul on kõik Üldtingimustes sisalduvad sätted mõistliku õigusliku ja majandusliku sisuga ning et tema parima arusaamise kohaselt ei kahjusta Üldtingimused teda ebamõistlikult, samuti, et Ostja arvates on tema ja Müüja õigused ning kohustused Üldtingimustes mõistlikus tasakaalus.

9.2 Kui ilmneb, et üks või mitu Üldtingimustes sisalduvat sätet on kehtetud või mittekohaldatavad, ei kaasne sellega ülejäänud Üldtingimustes sisalduvate sätete kehtetust või mittekohaldatavust. Kui kehtetuks või mittekohaldatavaks osutunud Üldtingimuste sätted olid Lepingu täitmisel relevantsed ja mõjutasid otseselt Lepingu täitmist, lepivad Pooled eraldi kokku uutes täiendavates tingimustes, mis on kehtivad või kohaldatavad ning mis on oma majanduslikult mõjult lähimad Üldtingimuste sätetele, mis osutusid kehtetuks või mittekohaldatavaks.

9.3 Kui Ostja peaks Lepingu sõlmimise või täitmise kaudu saama teavet, mis on käsitatav Müüja konfidentsiaalse informatsioonina ("Konfidentsiaalne informatsioon"), siis sõltumata Konfidentsiaalse informatsiooni täpsest sisust, selle Ostjani jõudmise allikast või meediumist, samuti Konfidentsiaalse informatsiooni väärtusest Müüja jaoks, on Ostja kohustatud hoidma Konfidentsiaalset informatsiooni tähtajatult konfidentsiaalsena, sh mitte avaldama Konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele, samuti mitte kasutama Konfidentsiaalset informatsiooni enda või kolmandate isikute huvides. Konfidentsiaalse informatsioonina on käsitatav mistahes informatsioon Müüja äri- ja majandustegevuse kohta, mis pole üldsusele õiguspärasel teel juba teada, mille saladuses hoidmise vastu on Müüjal äratuntav äriline huvi ning mille sisu pole eraldivõetuna või kokkupanduna üldteada või lihtsasti tuletatav muudest avalikest andmetest. Konfidentsiaalse informatsiooni õigustamatu avaldamise või kasutamise korral on Ostja kohustatud hüvitama Müüjale kogu sellise teoga kaasneva kahju, sh mittevaralise ja puhtmajandusliku kahju.

Copyright © 2020 Online Sport OÜ. All rights reserved.